KOMPLETNÍ ROZSAH SLUŽEB - správa nemovitosti

1.       ZASTUPOVÁNÍ, EVIDENCE

 • 1.1.  zastupování ve svěřených činnostech souvisejících se správou domu
 • 1.2.  součinnost správce a statutárního orgánu SVJ
 • 1.3. vedení evidence nájemců, počtu osob pro vyúčtování služeb tak, jak jsou nahlášeny nájemcem jednotky
 • 1.4.  vedení dokumentace a evidence technického stavu domu
 • 1.5.  právní pomoc související s provozem bytových domů

2.       ÚDRŽBA, REVIZE, OPRAVY

 • 2.1.    zabezpečení údržby a opravy domů a společných prostor
 • 2.2.    zabezpečení revize, údržby a oprav společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody, vzduchotechniky, výtahů, hromosvodů, společné televizní a rozhlasové antény a elektrických sdělovacích zařízení v domě, protipožární techniky, prádelen, hydrantů, hasicích přístrojů a jiných zařízení dle vyhlášek, norem, a příslušných zákonů.
  Správce dohlíží na zákonem stanovené termíny pravidelných revizí a samostatně provádí poptávku jednotlivých revizí. Samotná revize je provedena na základě písemného potvrzení cenové kalkulace provedené statutárním orgánem SVJ a po provedení je fakturována. Správce dohlíží na realizaci oprav případných revizních vad.
 • 2.3.    návrhy oprav, rekonstrukcí a jiných investic, včetně návrhu výběru dodavatele prací
  Opravu ve společných prostorách domů zajistíme po odsouhlasení SVJ, resp. po zjištění technika či nahlášení člena statutárního orgánu SVJ.
 • 2.4.    zajištění havarijní služby (havarijní služba je řešena individuálně dle vstupní dohody výboru a správce. Kontakty na havarijní službu jsou vyvěšeny ve společných prostorách domu. Ze strany správce je v této činnosti odpovědnou osobou technik správce)

3.       ENERGIE, MÉDIA, SLUŽBY

 • 3.1.    smluvní zajištění dodávky všech energií a služeb nutných k provozu nemovitostí (voda, plyn, el. energie, dodávka tepla a teplé vody, odvoz pevného domovního odpadu…)
  Dodávky energií a služeb, podmiňující řádný provoz domu, smluvně zajistí správce v souladu s rozsahem zmocnění sjednaným v příkazní smlouvě, nebo na základě plné moci mu udělené dle výběru a rozhodnutí statutárního orgánu SVJ.
 • 3.2.    evidence, zajištění odečtů a kontrol měřidel
 • Správce nabízí odborné provedení odečtů s následným rozúčtováním, včetně kontroly nestandardních odchylek s individuální kontrolou ještě před dodáním Ročního vyúčtování všech záloh celého domu

4.       PŘEDPIS A VÝBĚR STANOVENÝCH PLATEB

 • 4.1.    stanovení předpisů plateb nájemců bytů a nebytových prostor, příp. uživatelů společných prostor, včetně měsíčního předpisu záloh na služby
 • 4.2.    výběr a evidence předepsaných plateb, včetně plateb SIPO
 • 4.3.    evidence platební kázně, zaslání upomínek, zprostředkování vymáhání nedoplatků či soudní řízení

5.       ÚČETNICTVÍ

 • 5.1.    kompletní účetnictví
 • 5.2.    platby a evidence všech účetních dokladů
 • 5.3.    přehledy hospodaření, evidence příjmů a výdajů
 • 5.4.    podklady pro daňová přiznání
 • 5.5.    roční účetní závěrky
 • 5.6.    roční vyúčtování fondu oprav
 • 5.7.    příprava přiznání daně z nemovitosti
 • 5.8.    pravidelné vyúčtování plateb za služby spojené s užíváním jednotky a společných prostor
 • 5.9.    vyplácení vyúčtovaných přeplatků a sledování a vymáhání nedoplatků
 • 5.10.  publikace ročních hospodářských výsledků
 • 5.11.   zajištění pojištění

6.       OSTATNÍ

 • 6.1.    služby technika správce
  technik správce je automaticky přítomen při externích činnostech, včetně zabezpečení a dohledu pohybu cizích osob a předání a převzetí vykonaných prací (např. revize, opravy…
  Za poplatek pak technik správce vykonává v pravidelných, dohodnutých intervalech kontrolu technického stavu budovy (světla, dveře, společné prostory…
 • 6.2.    správa a realizace veřejného a interního úložiště dokumentů
  Správce udržuje chod webových stránek SVJ, dohlíží na aktuálnost zveřejněných informací. Správce provádí elektronickou evidenci a ukládku dokumentů na stanovené a dohodnuté interní úložiště. Cílem je otevřené a přehledné vedení a udržování jednotných informací s rychlým dosahem.
  Náklady na tvorba webu, případně náklady spojené s údržbou webu či úložiště, nese SVJ. Publikaci a udržování provádí správce v rámci měsíčního paušálu.
 • 6.3.    spoluúčast při organizaci a vedení Shromáždění vlastníků dle stanov a aktuálních zákonných podmínek
  Správce spolupracuje při tvorbě programu Shromáždění i při distribuci pozvánek. V průběhu Shromáždění dohlíží na dodržení podmínek Stanov a zabezpečuje výpočty výsledků jednotlivých hlasování. Správce spolupracuje při tvorbě Zápisu ze Shromážnění, zajišťuje poubicitu Zápisu a následně zabezpečuje faktické plnění závěrů jednotlivých bodů.
 • 6.4.    úklidové služby, úprava zeleně
  Úklid společných částí domu běžně zajišťuje nájemce,  na základě smlouvy o dílo či Dohody o provedení práce. Správce vede evidenci a mzdovou agendu. V případě potřeby zajistí správce tuto činnost za předem domluvených finančních podmínek, mimo stanovený měsíční paušál.

INFORMOVANOST, PŘEHLEDY

Správce měsíčně předává stručný přehled vykonaných činností. Tento přehled slouží pro základní informovanost uskutečněných úkonů, včetně finančních transakcí. V případě dotazu na jednotlivé výkony, budou informace dopřesněny. Informace jsou zasílány výboru.

Součástí měsíčního přehledu je také evidence stavu účtu a jednotlivých pohledávek k danému časovému období.

Veškeré uvedené principy a činnosti jsou součástí nabídkové ceny. Případné náklady spojené s jednotlivými opravami jsou účtovány dle předem odsouhlasených kalkulací. Správce nemovitosti nemá právo samostatně vstupovat do fakturace nebo objednávat, mimo SVJ výslovně stanovených případů.